CPL’s Ydelser, faser og forløb

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

VI UDBYDER

 • Transformation og omlægning af organisationens styringspraksis
 • Analyser af styringspraksis og ledelseskultur
 • Interne organisatoriske forløb
 • Workshops, temadage og konferencer om ledelse og styring i et New Public Leadership-perspektiv
 • Foredrag og oplæg om fremtidens krav til ledelse og styring
 • Som en del af opgaveløsningen indgår oftest facilitering af processer samt coaching, sparring og rådgivning i forhold til dilemmaer, udfordringer og udviklingspotentialer relateret til strategi, styring og ledelse

Styring – strategiens forlængede arm…

I en New Public Leadership-tankegang anser vi styring for at være strategiens forlængede arm, at styringen er afhængig af den retning, som strategien udstikker, mens det er gennem en systematisk tilgang til styringsopgaven, at vi formår at bringe liv til vores strategier. Hvis styringen ikke har en tydelig retning, ender vi med at styre i blinde, og vi risikerer, at styringen bliver et mål i sig selv.

Organisatorisk perspektiv

Til at understøtte implementering af effektbaseret ledelse og styring arbejder vi med et overordnet organisatorisk perspektiv. Det organisatoriske perspektiv har fokus på borgersyn, organisationskultur og ledelsespraksis og tager afsæt i følgende fem områder:

 • Analyse og udvikling af ledelses- og styringspraksis, herunder udvikling af fælles styringsmodel, sprog, værktøjer
 • Ledelse og lederskab, handlekraft og ledelseskraft
 • Faglig udvikling og refleksion med fokus på sammenhængende indsatser
 • Datagenerering og ledelsesinformation, herunder opfølgning og evaluering og løbende forbedringer af datagenerering
 • Kompetenceudvikling af ledere, medarbejdere og centrale nøglepersoner

De fem områder danner grundlag for arbejdet med at analysere og udvikle organisationens ledelses- og styringspraksis. Områderne influerer på samtlige indsatser og aktiviteter i processen.

Målgruppe

Målgruppen er direktører, chefer, afdelingsledere, medarbejdere og centrale nøglepersoner i organisationen. Vi arbejder også med det politiske niveau.

Forløb

Vi kører forløb i statslige, regionale og kommunale organisationer, der indbefatter organisationen helt eller delvist. Forløbene kan tage udgangspunkt i en omfattende omlægning af styringspraksis eller mindre effektforløb i organisationen.

Et forløb kan indbefatte alle niveauer, fra niveau 1, 2 og 3 til medarbejderne, og de kan gå på tværs af centre og afdelinger i organisationen. Et forløb kan også være et nedslag i en afgrænset del af en organisation, fx et område eller en afdeling, og kan indbefatte et enkelt lederniveau og/eller medarbejderniveau.

Faser

For at sikre, at indsatsen skaber varige grundlæggende forandringer i borgersynet, organisationskulturen og ledelses- og styringspraksis, arbejder vi med tre faser, der hver har sit formål, læringsloop og organisatoriske milepæle.

 • FASE 1:           Analyse og afdækning
 • FASE 2:          Udvikling og forberedelse af implementering
 • FASE 3:          Implementering og evaluering

FASE 1 Analyse og afdækning handler om rammesætning og mål, retning og ambitioner for udvikling af organisationens ledelses- og styringspraksis,  herunder udvikling af en fælles styringsmodel, fælles forståelse af udfordringer og muligheder i at arbejde systematisk med effektbaseret ledelse og med at indsamle og anvende effektdata.

I denne fase afdækker vi organisationens nuværende ledelses- og styringspraksis, herunder organisationens strategi, styringsdokumenter samt afdækning af ledelsespraksis decentralt i organisationen, ligesom vi afdækker behov for kompetenceudvikling i organisationen.

Herudover afdækker vi den eksisterende datagenerering og ledelsesinformation.

FASE 2 Udvikling og forberedelse af implementering handler om udvikling af effektbaseret ledelses-og styringsmodel/tænkning i et Udefra-og-ind-perspektiv. Styringsmodellen skal understøtte organisationens nuværende eller fremtidige ledelsesgrundlag. Vi udvikler nyt grundlag for virksomhedsaftaler eller årsplaner centralt som decentralt.

Kompetenceudvikling igangsættes.

Med udgangspunkt i analysen af eksisterende datagenerering og ledelsesinformation udvikler og afprøver vi muligheder for datagenerering, der fokuserer på forholdet mellem indsats og effekt for borgerne gennem muligheder for udvikling af deep data.

Vi rammesætter og konkretiserer, hvordan implementering af en ny fælles styringsmodel skal implementeres.

FASE 3 Implementering og evaluering handler om implementering af effektbaseret ledelses- og styringsmodel, herunder afprøvning og evaluering af nyudviklede virksomhedsaftaler.

Vi tilpasser og justerer program for forbedringer af effektbaseret datagenerering, herunder registrering, opsamling, systematisering af data, som tilpasses løbende.

Kompetenceudvikling

Det er i organisationen blandt lederne og medarbejderne, at forandringen skal skabes, men det er borgerne, der skal kunne mærke effekten af den ændrede indsats. Der er derfor behov for at udvikle både ledere, medarbejdere og centrale nøglepersoners kompetencer inden for ledelse og effektstyring og samtidig anvende de nye kompetencer i den konkrete implementering.

Der er behov for at fokusere på lederrollen og krav og ansvar om, at lederne kommer tættere på medarbejderne og praktikken og den effekt, som kerneopgaven har for borgerne. Implementeringen ligger derfor vægt på at udvikle ledernes kompetencer til at kunne styrke medarbejdernes faglige udvikling i relation til at fremme en stadig mere kvalificeret ydelse til borgerne.

Forankring af de fagprofessionelles praksis

Indsatsen skal igennem:

 1. systematisk tænkning og fælles sprog hos de fagprofessionelle
 2. tværgående samarbejdsstruktur
 3. fælles værktøjer til arbejde med effekt i den faglige praksis og
 4. datagrundlag, der kan indgå i systematiske drøftelser

understøtte de fagprofessionelle i:

 • en mere ensartet kvalitet i den faglige praksis
 • en styrket faglig udvikling og refleksion hos den enkelte medarbejder
 • fokus på dokumentation, resultater og effekt af indsatser
 • fokus på at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser med fælles ansvar for at skabe sammenhængende indsatser
 • stærke borgerfællesskaber og flere fleksible løsninger
 • tidlig og systematisk opsporing med henblik på at sætte ind med relevante forebyggende indsatser
 • sikre stærke tværfaglige og koordinerende indsatser – at være en stærk samarbejdspartner
 • styrke pårørendes viden, ansvar og involvering i arbejdet med at understøtte den enkelte borger
 • styrke fællesskaber, trivsel og læring som et vigtigt omdrejningspunkt i indsatser

Styrings- og procesværktøjer

Som et af de helt centrale styrings- og procesværktøjer, anvender vi Strategi 9-modellen og Effektkæden. Disse værktøjer understøtter vejen fra strategisk analyse til en konkret formulering af effektmål og måleparametre samt, hvordan man som organisation måler og følger op på effekten af en indsats. Værktøjernes systematik giver mulighed for et hurtigt overblik over processen, solid indsigt i den faglige kvalitet og hjælper til at fastholde et fælles fokus på effekten.

Planlægning, eksekvering og evaluering med Effektkæden

Arbejdet med Effektkæden altid delt op i tre faser; planlægning, eksekvering og evaluering.

Planlægningsfasen tager over derfra, hvor den indledende strategiproces slutter. Det er i denne fase, at vi former processen for at give den ønskede effekt. Planlægningsfasen kan forekomme abstrakt, men arbejdet med at formulere effektmål, måleparametre og resultatmål sætter scenen rigtigt. Med en god planlægningsfase tænker vi initiativer og aktiviteter igennem og koordinerer, hvilket understøtter en accelereret læring og udvikling.

På baggrund af den strategiske analyse, målsætning, problemstilling og målgruppe defineres indsatsen for målgruppen i Planlægningsfasen. Effektmål defineres, og måleparametre og milepæle for effekten beskrives. Vi vurderer, hvilke resultater, vi forventer bidrager til effekten. Herefter konkretiserer vi, hvilke ydelser, der skal være til stede i organisationen for at opnå de ønskede resultater. Vi afklarer, hvilke interne organisatoriske processer, der skal tilrettelægges og gennemføres, for at kunne levere ydelsen. Slutteligt gør vi status på, hvilke samlede ressourcer, der skal understøtte proces, ydelser og resultater frem mod den ønskede effekt.

Når først planen er på plads, skifter vi fokus til eksekvering. Eksekveringen foregår typisk over en længere periode, og der vil løbende være behov for opfølgning på måleparametre og milepæle, som giver anledning til justering af indsatsen. I denne fase arbejder vi modsatrettet i Effektkæden, således, at de planlagte ressourcer indledningsvist sættes i spil og danner rammen for den efterfølgende udvikling af kompetencer og processer, levering af de planlagte ydelser og arbejdet med at opnå de resultater, som i sidste ende skal lede til den ønskede effekt.

I evalueringsfasen følger vi op på, hvordan virkningen af eksekveringen kommer til udtryk. Vi undersøger, hvilken effekt, der er kommet ud af indsatsen for målgruppen. Vi vurderer, hvordan effekten, eller den manglende effekt, kommer til udtryk i forhold til de opstillede måleparametre og milepæle. Vi undersøger, hvordan de opnåede resultater  underbygger den opnåede effekt, hvordan de leverede ydelser har den ønskede kvalitet og kvantitet, og vi undersøger i hvilken grad de organisatoriske processer har det ønskede niveau i forhold til leverance. Slutteligt undersøger vi, i hvilket omfang de organisatoriske nøgleressourcer understøtter den organisatoriske kapacitet.

Som at bygge et hus…

Grundtanken i arbejdet med at skabe systematik omkring effekt i organisationer kan vi et stykke af vejen sammenligne med, når man bygger et hus. Første fase er tegning af husets konstruktion, rumfordeling, rumstørrelse etc. Anden fase er selve byggeprocessen, som tager afsæt i tegnematerialet og indebærer en koordineret indsats, hvor vi løbende håndterer uforudsete situationer. Tredje fase starter, når huset står færdigt, og ejerne flytter ind og skal opleve effekten af den forudgående planlægning og eksekvering. Det er i denne fase, at vi finder ud af, om de indledende tanker og ideer har båret frugt ved, at huset fungerer, som det er tænkt fra begyndelsen.

 

Læs mere

 

Ydelser

Vi rådfører ud fra nyeste forskning koblet til talrige års praksiserfaring i offentlige organisationer inden for strategi og effektstyring. Alle ydelser skræddersyes til den enkelte organisations mål og behov

Certificeringsuddannelse

CPL’s certificeringsuddannelse er en nyskabende og visionær lederuddannelse for nuværende og fremtidens ledere og konsulenter i offentlige organisationer. Fokus er styring efter kerneopgaven med effekt for borgerne

Tænketank

CPL's nye tænketank er et kreativt og innovativt rum, hvor eksperter og praktikere i tæt samarbejde udvikler nye ideer, perspektiver og metoder, der indgår i CPL's løbende research og udvikling inden for strategi, styring og ledelse

Læs de seneste nyheder og indlæg

Se alle

13

sep 18

Nye datoer Certificeringsuddannelse i København

Så er der kommet nye datoer for vores forårshold i København 2019: Modul 1 30.-31. januar 2019 28. februar-1. marts

13

aug 18

Certificering i ledelse og effektstyring. Hold til september og oktober. Tilmeldig dig allerede i dag

Vi starter hold til september i København og til november i Horsens. Vi har deadline på tilmelding til uddannelsen d. 20. august (København) og ...

1

jul 18

Vi mangler fælles sprog for ledelse...

I en række af præsentationer af Ledelseskommissionens arbejde havde Forum for Ledelse og styring inviteret til debat om kommissionens anbefalinger. ...

Det siger vores kunder

"Efter to år vil vi foretage den første sammenlignelige effektmåling og vurdere den faktiske effekt af vores indsats. Allerede nu vurderer indskolingslærerne, som netop har modtaget børn fra børnehaven i august, at de er de mest skoleparate børn, de har oplevet"

Mette Leire Christensen
Pædagogisk leder, Guldborgssund Kommune

I vores implementering har vi fået fælles sprog, begreber og værktøjer for at arbejde med effekten af vores kerneopgave. Effektbaseret styring har i høj grad bidraget til en præcisering af vores arbejde med strategiske mål, kerneopgaven, effekten for borgeren og en systematisk opfølgning på vores prioriterede indsatser

Henrik Vendelbo
Centerchef
Fredensborg Kommune

New Public Leadership er et super godt bud på en styringstænkning og bør derfor være interessant for enhver organisation, der har ambitioner om at udfordre egen styringspraksis til et større fokus på effekten for borgeren som bundlinje

Claus Thykjær
Kommunaldirektør
Greve Kommune

Vi har haft fokus på lederskabet tæt på medarbejderne og den værdi, vi ønsker at skabe i kerneopgaven - vores beboere og pårørende. Vi er blevet skarpere på at holde fokus på effekten og en systematiske opfølgning på, hvordan vores sammenhængende indsats virker ude hos beboerne

Susanne Christensen
Centerleder
Københavns Kommune

New Public Leadership er et skarpt og relevant indlæg i debatten om, hvordan den offentlige sektor skal organiseres fremover. New Public Leadership har sin force, idet den præsenterer en ny vej

Cecilia Lonning-Skovgaard
Borgmester
Københavns Kommune